Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Miten persoonan, sielun ja hengen tasot näkyvät ihmisen elämässä?

 

Henkisellä polulla oleva ihminen operoi samaan aikaan kolmella eri tasolla. Hän elää yhtaikaa persoonan, sielun ja hengen elämää. Joskus voi tuntua siltä, että näiden eri tasojen sisältämät totuudet, ohjeet ja päämäärät ovat ristiriidassa keskenään.

Tämä eri tasojen yhtäaikainen eläminen on kuitenkin rikkaus, ei virhe. Siksi olen yrittänyt selventää itselleni, mistä eri tasoissa minun kokemukseni mukaan on kyse ja mitä tämä kaikki voisi merkitä ihmisen käytännön elämään.

 

Persoona pyrkii itsensä kehittämiseen

Persoonan tasolla ihminen kamppailee kaikkien sellaisten kysymysten kanssa, jotka koskevat hänen persoonallista minäänsä. Sanoja, jotka tulevat usein esiin kuvaamaan tätä persoonan tasolla elämistä, ovat mieli, ajatukset, ihmisyys ja ego.

Persoonan tasoon ja mielen maailmaan voidaan upota aivan kokonaan, ja monet maailman ihmisistä näin tekevätkin. He uskovat täysin sen, mitä mieli heille kertoo. Tällöin pyöritetään vuodesta toiseen samoja vanhoja ajatus- ja uskomuskaavoja, vaikka ne aiheuttaisivat ihmiselle valtavaa kärsimystä.

Henkisellä polulla oleva ihminen alkaa kyseenalaistaa niitä ajatuksia ja uskomuksia, joita vanhemmat, koulu ja media ovat hänelle opettaneet. Hän alkaa pohtia hyvää elämää, kehon ja mielen hyvinvointia sekä itsensä kehittämistä. Tällöin ihminen saattaa alkaa miettiä oikeanlaista ruokavaliota, kehon terveenä pitämistä tai ihmissuhteiden syventämistä. Hän saattaa löytää esimerkiksi joogasta, kasvisruokavaliosta tai vaihtoehtohoidoista monia itselleen sopivia tapoja, joilla kehon ja mielen hyvinvointi lisääntyy.

Syvemmälle persoonan tasolla mennessä ihminen alkaa pohtia syvempiä vaikuttumiaan. Hän saattaa alkaa ymmärtää esim. lapsuuden tapahtumien merkitystä ja syvällä alitajunnassa olevien uskomusten ja ohjelmointien vaikutusta. Hän alkaa kiinnostua siitä, miten olisi mahdollista vapautua sellaisista hänessä vaikuttavista voimista, jotka aiheuttavat toistuvia, epätoivottuja käytösmalleja ja vuodesta toiseen ilmeneviä hankalia tunteita, kuten häpeää, pelkoa tai syyllisyyttä. Tällöin ihminen voi kiinnostua erilaisista terapiamenetelmistä sekä tunne- tai traumatyöskentelystä.

Persoonan kehittäminen sekä kehon ja mielen hyvinvointiin pyrkiminen saattavat hyvinkin lisätä ihmiskehossa elämisen miellyttävyyttä. Toisille tämä riittää hyvin. Joillekin puolestaan käy niin, että persoonan tason kehittäminen osoittautuu merkittäväksi elämää muuttavaksi voimaksi, aukaisten tietä myös laajempaan henkiseen avautumiseen. 

 

Henkinen ego haluaa olla oikeassa

Jos henkistä polkua lähestytään suppeasti, egon tasolta, niin tällöin voidaan kokea tärkeäksi etsiä juuri sitä yhtä ja ainutta oikeaa henkistä tietoa, oikeaa uskomusjärjestelmää tai parasta henkistä ohjaajaa, opettajaa tai gurua. Voidaan myös pohtia sitä, kuka opettajista on enemmän oikeassa, kuka vähemmän, tai kuka heitä on oikeasti jopa valaistunut ja kuka ei. Joskus paljastuu, että joku näistä opettajista on käyttänyt hyväksi valtaansa tai käyttäytynyt muuten ei-toivottavalla tavalla. Silloin kyseenalaistetaan koko hänen opetuksensa ja hänen kuulijoidensa tästä opetuksesta saama apu.

Tyypillistä henkisen egon toimintaa on sitkeä tarve olla oikeassa ja todistaa muille, että ”sinun tapasi, uskomuksesi tai totuutesi eivät ole yhtä hyviä ja oikeita kuin minun”. Taisteleminen, vastaan vänkääminen ja muiden käännyttäminen väkisin kertovat siitä, että muiden erilaista polkua ei osata tässä kohtaa kunnioittaa. Jokaisella on kuitenkin aivan oma, yksilöllinen reittinsä kuljettavana. 

 

Ihminen ilmentäjänä ja luojana

Jossain vaiheessa henkinen ihminen ymmärtää olevansa luojaolento ja tästä saattaa seurata kiinnostuminen vetovoimanlakiin, asioiden ilmentämiseen ja manifestointiin. Uskotaan, että ajatukset, alitajuiset uskomukset ja tunteet luovat värähtelyä, joka vetää puoleensa samanlaisella värähtelyllä varustettuja asioita. Tällöin oikeanlainen fokusoituminen toivotunlaisiin asioihin luo värähtelyä, joka vetää puoleensa toivotunlaisia asioita kvanttikentästä tai vorteksista. Useimmat manifestointia kokeilleet joutuvat huomaamaan, että joskus tämä toimii taianomaisesti ja joskus ei. Tämä jättää ihmisen hämmentyneenä pohtimaan omaa asemaansa ns. luojaolentona.

Kuitenkin on selvää, että ihmisen jokainen ajatus, sana, teko ja tunne on merkityksellinen. Ne eivät katoa mihinkään. Ne ovat ihmisen omassa värähtelykentässä ja tavalla tai toisella vaikuttavat ihmisen elämään. Kuitenkin ihmisessä on paljon tiedostamatonta, joka myös osaltaan on vaikuttamassa tapahtumien kulkuun. Tällöin ihmiselle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä tulemaan mahdollisimman tietoiseksi kaikesta, mitä hänessä tapahtuu ja jatkaa asioiden syvempää tutkimista.

 

Sielun tasolla näkemys laajenee

Henkisyydestä kiinnostunut ihminen alkaa vähitellen ymmärtää olevansa henkinen olento, jolla on yhtä ihmiselämää enemmän kokemuksia takanaan. Tämä persoonan tasoa laajempi näkökanta alkaa tarkastella koko sielun matkaa kokonaisuutena. Tällöin otetaan huomioon kaikki jo eletyt elämät sekä niiden välinen aika, joka vietetään fyysisten elämien välissä muissa, ei-fyysisissä ulottuvuuksissa. Myös kollektiivisen alitajunnan vaikutus voi nousta esiin tutkittavaksi ja koettavaksi.

Sielutasolta elämää tarkastellessa voi kiinnittää huomionsa oman itsen ulkopuolisiin asioihin tai oman itsen sisäpuolelle. Jos tarkastelee itsen ulkopuolisia asioita voivat kiinnostuksen kohteet laajeta käsittämään yhteyden omiin edesmenneisiin läheisiin, henkioppaisiin tai maan ulkopuolisiin rotuihin. Jos itsen ulkopuolisia asioita tarkastelee negatiivissävytteisesti, voi tämä ohjata kiinnostumaan esimerkiksi salaliittoteorioista ja siitä, miten pahat voimat planeetallamme alkavat vihdoin paljastua ja pimeitä energioita ajetaan täällä yhä ahtaammalle valon alkaessa voimistua.

Oman itsen sisäpuolelta asioita tarkasteleva pohtii omaa sielumatkaansa ja yhteyttä omaan korkeampaan minäänsä. Hän pohtii, mitkä oppiläksyt ovat jääneet edellisissä elämissä kesken ja miten nämä ilmenevät nyt hänen nykyisessä elämässään. Hän saattaa esimerkiksi oivaltaa, miten nykyinen elämä alistavan puolison kanssa heijastelee vanhaa, orjana elettyä elämää, tai miten koko elämän jollain tasolla jäytänyt häpeän tunne on saanut alkunsa aiemmasta elämästä, jonka hän on elänyt prostituoituna. Nyt ihminen oivaltaa, että hän on halunnut sieluna vapauttaa itsensä orjuutetuksi tulemisen tunteesta tai itsensä myymisen häpeästä ja siksi hän ottanut tähän nykyiseen elämään mukaan sellaisia kokemuksia, jotka ovat herättäneet tämän vanhan, keskeneräisen asian käsiteltäväksi.

Tällaiseen omaan sisäiseen sielumatkaansa keskittyvä saattaa saada apua regressioterapioista tai meditaatiossa saaduista näyistä tai oivalluksista. Myös näkijät saattavat pystyä auttamaan lukemalla energiatasolta sitä, mitä esimerkiksi jotkut kehovaivat tai elämän ongelmapisteet kertovat sielulla vielä kesken olevista, selvittämättömistä asioista, joita tähän elämään on tultu kokemaan, tutkimaan ja selvittämään.

Sielutasosta kiinnostunut voi saada paljon mielenkiintoista ja asioita selventävää tietoa kanavoiduista teksteistä ja äänitteistä, jolloin tietoa saadaan sellaiselta henkiolennolta tai henkiolentoryhmältä, joka ei juuri nyt ole inkarnoituneena fyysisyyteen. Aivan kuten ihmisiä on hyvin erilaisia, on myös ihmisiä auttavia henkiolentoja hyvin eri tyyppisiä. Siksi erilaiset informaation lähteet löytävät kukin omat kannattajansa.

Sielun tasolta ihmiselämää tarkasteleva saattaa nähdä turhaksi pyrkimykset oman elämän voimalliseen muuntamiseen alitajuntaan vaikuttamisen, manifestoinnin tai muiden, usein mielen tasolta lähtevien keinojen avulla. Tällöin saatetaan uskoa, että sielu on tehnyt selkeän suunnitelman jo ennen tähän nykyiseen elämään siirtymistä, koska sielu tietää, mitä kussakin elämässä olisi hyvä käydä läpi. Tämä elämän käsikirjoitus ohjaa kaikkia tärkeimpiä ihmiselämän tapahtumia, eikä ihminen voi vaikuttaa kuin pikkuasioiden ilmentymiseen. Tällöin ihminen rentoutuu ja alkaa luottaa siihen, että kaikki mitä hänelle tapahtuu, on hänelle hyväksi ja tarpeen. Vaikka pieni ihmismieli ei aina tiedä tätä suurempaa suunnitelmaa, on rauhoittavaa uskoa suuremman suunnitelman olemassaoloon.

 

Ykseydessä virtaa täysi rauha

Kolmas taso on hengen, kaikkeuden, ykseyden taso. Tältä tasolta katsottuna olemassa on vain ykseys, joka on täydellistä rauhaa, valoa ja rakkautta.

Kun henkinen etsijä alkaa löytää tätä ykseyden tasoa, voi se alussa aiheuttaa suurtakin vastustusta ja vihamielisyyttä. Miten niin kaikki on täydellistä, kun maailma on niin täynnä kärsimystä? Minun elämäni ainakin on kaukana täydellisestä. Eikä kukaan voi väittää, että kaikki maailmassa oleva pahuus voisi olla oikein ja jumalallista!

Jossain vaiheessa sisimmästä alkaa nousta syvä ymmärrys siitä, että ’minä’ ja ’kaikkeus’ emme ole kaksi erillistä asiaa, vaan yksi ja sama. On olemassa vain Yksi, joka leikkii olevansa monta. Kun tämä Yksi halusi tutkia ja ilmentää itseään, se räjähti pienemmiksi, erillisiksi yksiköiksi, mutta vain näennäisesti. Yksi ei voi olla muuta kuin yksi, Kaikki ei voi olla muuta kuin kaikki. Siksi pienet, erilliset yksiköt ovat oikeasti koko ajan ykseydessä ja ykseyttä, suostuen leikkimään, että ovat unohtaneet tämän. Nyt nämä erilliset yksiköt saavat täysin vapaasti etsiä itseään, omaa aitoa ykseysluontoaan, jonka ne ovat näennäisesti kadottaneet.

Näin Ykseys tutkii itseään ja ilmentää kaikkia piirteitään näennäisten erillisten yksikköjensä kautta. Tällöin ei ole mitään saavutettavaa, ei mitään löydettävää, ei mitään mihin pyrkiä. Kaikki on koko ajan hyvin. Mitään väärää ei tapahdu. On vain Yksi, joka tutkii itseään, ilmenee, luo ja laajenee, loputtomasti.  

Tässä alamme mennä tasolle, jota mieli ei voi ymmärtää. Mielihän on juuri se työkalu, joka tekee erillisyyden mahdolliseksi. Se on se väline, joka leikkaa ykseyden moneksi ja heittää unohduksen verhon kaiken päälle. Siksi mielen ei edes tarvitse yrittää tätä kaikkea ymmärtää. Erillisyydessä elävän mielen voi olla vaikeaa käsittää, että kaikki, mitä tapahtuu minulle, tapahtuu kaikkeudessa ja kaikkeudelle.

 

Inhimillisen kokemuksen täydellinen hyväksyminen

Kun syvä ymmärrys siitä, että on vain Yksi ja kaikki on koko ajan hyvin, alkaa olla pysyvä, voi olla kerrassaan ihastuttavaa alkaa seurata sivusta sitä, miten persoona leikkii leikkiään täällä maapallolla ja miten sielu haluaa kehittyä näiden persoonan kokemuksien kautta. Näin alamme elää kaikkia kolmea tasoa yhtä aikaa ja siirtyilemme sulavasti niiden välillä.

Vaikka tiedämme, tajuamme ja tunnemme universaalin totuuden ykseydestä, voimme siis valita olla täysiä mukana tässä ihmisyyden ihastuttavassa leikissä. Voimme valita jatkaa oman yksilöllisen jumalallisuutemme tutkimista ja ilmentämistä. Tällöin emme enää uppoa kärsimykseen, mitä tahansa elämässämme tapahtuukaan. Tiedämme ilman epäilyksen häivääkään, että näin kuuluikin tapahtua. Kaikkeus, johon me kuulumme ja joka on me, on hyväntahtoinen, oikeudenmukainen ja äärimmäisen älykäs. Asiat tapahtuvat, niin kuin niiden kuuluu tapahtua.

Vaikka se ei aluksi ole helppoa, niin kaikkeen tapahtuvaan voi harjoitella suhtautumaan rentoutuneesti ja hyväksyvästi. Jopa kipuun ja hankalan tuntuisiin tunteisiin. Täydellinen elämän hyväksyminen, luottaminen ja antautuminen sulautuu inhimilliseen kokemiseen, reagoimiseen ja kussakin tilanteessa asianmukaiseen toimintaan.

Kenenkään ei tarvitse muuttua pyhimykseksi tai reagoimattomaksi viilipytyksi. Ei tarvitse nousta inhimillisten reaktioiden tai tunteiden yläpuolelle. Kaiken voi suostua näkemään ja kokemaan. Kokemukset ja aistimukset virtaavat kehon ja mielen läpi, tunkeutuen ihmisyyden joka sopukkaan. Elämä räjähtää täyteen väriä ja joka hetkeä voi siunata kiitollisuudella.

Me elämme elämää, elämä elää meitä, kaikki tanssii ja virtaa, muuttuu ja laajenee. Kaikki on samaan aikaan olemassa ja ei-olemassa, täyttä ja tyhjää. Jumalainen leikki on kaunis ja me olemme sen innokkaita kokijoita ja luojia. Me olemme Jumalainen leikki. Me olemme Elämä Itse.

Ja kaikki on hyvin. 

 

- Marja Ikivalo